12 listopada br. Franklin Templeton wprowadził do sprzedaży w Polsce pięć nowych funduszy inwestycyjnych: w tym dwa akcyjne fundusze regionalne, dwa zrównoważone rynków wschodzących oraz jeden fundusz globalnych obligacji korporacyjnych.

Templeton Africa Fund

 • Fundusz lokujący aktywa w akcje spółek zarejestrowanych i notowanych na giełdach afrykańskich bądź prowadzące kluczową działalność w Afryce.
 • Największe pozycje fundusz posiada w sektorach finansowym oraz spółkach zajmujących się produkcją dóbr podstawowych.
 • Główne kraje w których inwestuje fundusz to Nigeria (blisko 1/3 aktywów), RPA oraz Egipt.
 • W Polsce fundusz dostępny jest w euro, dolarze i franku szwajcarskim.

Templeton Asian Dividend Fund

 • Fundusz interesuje się spółkami założonymi i prowadzącymi podstawową działalność w mniejszych państwach Azji Południowej (z wyłączeniem Japonii oraz Chin).
 • Struktura geograficzna funduszu pokazuje, że aktywa funduszu ulokowane są głównie w takich krajach jak Hong Kong, Singapur, Malezja, Tajlandia czy Kambodża.
 • W portfelu funduszu znajdują się głównie spółki o dużej i bardzo dużej kapitalizacji.
 • W Polsce fundusz dostępny jest w euro oraz dolarze.

Franklin Global Convertible Securities Fund

 • Fundusz inwestuje w papiery zamienne (głównie w obligacje) spółek, których o obniżonym ratingu, ratingu niższym niż inwestycyjny lub zagrożonych niewypłacalnością.
 • Ponad połowa spółek w portfelu prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych. Reszta udziału jest znacznie rozproszona.
 • Fundusz istnieje od lutego 2012 roku.
 • W Polsce fundusz dostępny jest w euro, dolarze i franku szwajcarskim.

Franklin Brazil Opportunities Fund

 • Fundusz koncentrujący się wyłącznie na rynku brazylijskim, szukający atrakcyjnego zysku zarówno na rynku akcyjnym jaki i papierów o stałym dochodzie (także papierów emitowanych przez rząd brazylijski).
 • Fundusz działa od lipca 2012 roku.
 • W Polsce fundusz dostępny jest w euro oraz dolarze.

Franklin GCC (Gulf Cooperation Council) Bond Fund

 • Fundusz ma na celu alokację aktywów w krajach leżących wokół Zatoki Perskiej. Przy czym głównie w sferze jego zainteresowania znajdują się obligacje i papiery dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy lub przedsiębiorstwa z krajów członkowskich Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC).
 • Najważniejsze państwa w których fundusz inwestuje to Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska oraz Bahrajn.
 • Fundusz istnieje od sierpnia 2013 roku.
 • W Polsce fundusz dostępny jest wyłącznie w dolarze amerykańskim.