Tag Archives: fundusze inwestycyjne

Franklin Templeton dla wybranych funduszy zagranicznych ze swoje oferty dołączył dodatkową klasę uczestnictwa, która da jej posiadaczom dodatkową korzyść w postaci cyklicznie wypłacanej dywidendy. To rozwiązanie skierowane jest dla inwestorów poszukujących źródeł regularnych dochodów w warunkach wciąż niskich poziomów stóp procentowych.

W grudniu Analizy Online zaktualizowały lub nadały nowe ratingi dziewięciu funduszom zarządzanym przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wśród nich znalazło się aż sześć funduszy z oferty Partnerzy Inwestycyjni. Najlepsze oceny – cztery gwiazdki – otrzymały fundusze Skarbiec Lokacyjny oraz ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego. Polityka inwestycyjna obu z nich zakłada alokację aktywów głównie w wysokodochodowe […]

Początek października przyniósł poszerzenie oferty produktowej Partnerzy Inwestycyjni o produkty inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Klienci uzyskali dostęp do 24 subfunduszy inwestycyjnych zgrupowanych w dwóch funduszach parasolowych – ING Parasol FIO oraz ING SFIO. Generalny podział subfunduszy wynika w głównej mierze z geograficznego rozmieszczenia lokowanych aktywów  – ING Parasol FIO to głównie […]

Polityka funduszu zakłada alokację aktywów pomiędzy akcje spółek notowanych na GPW oraz instrumenty dłużne (zarówno skarbowe jak i nieskarbowe), przy czym zachowana ma być relacja: udział akcji: 0-50% udział instrumentów dłużnych: 0-100% Zarządzający funduszem Quercus Stabilny jako strategię inwestycyjną ustalili wzrost wartości spółek notowanych na warszawskiej GPW, rynkach naszego regionu i rynkach wschodzących oraz zyski […]

12 listopada br. Franklin Templeton wprowadził do sprzedaży w Polsce pięć nowych funduszy inwestycyjnych: w tym dwa akcyjne fundusze regionalne, dwa zrównoważone rynków wschodzących oraz jeden fundusz globalnych obligacji korporacyjnych. Templeton Africa Fund Fundusz lokujący aktywa w akcje spółek zarejestrowanych i notowanych na giełdach afrykańskich bądź prowadzące kluczową działalność w Afryce. Największe pozycje fundusz posiada […]