Działamy na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) numer PW/DFI/W/4031-118-1-6410/U/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. jako podmiot prowadzący działalność w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy co wynika z Rozporządzenia (Dz. U. z 2009 r. Nr 62)

Wykonując obowiązki wynikające z § 4 Rozporządzenia, informujemy, że:

  • prowadzimy działalność w zakresie pośrednictwa finansowego na rzecz podmiotów oferujących produkty inwestycyjne, ubezpieczeniowe oraz inne produkty i usługi rynku finansowego, na podstawie zawartych umów szczególnych z podmiotami trzecimi – w tym: funduszami inwestycyjnymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami zwanymi „Instytucjami Finansowymi”;
  • na podstawie zawartych umów szczególnych z Instytucjami Finansowymi Spółka pośredniczymy w przyjmowaniu od Klientów zleceń, dyspozycji i innych oświadczeń woli i ich przekazywaniu w sposób uzgodniony z Instytucją Finansowa do realizacji przez Instytucję Finansową;
  • świadczymy ww. usługi za pośrednictwem osób fizycznych będących przedsiębiorcami współpracujących ze Spółką na podstawie umowy zlecenia (zwanymi „Partnerami Inwestycyjnymi”);
  • świadczymy usługi w zakresie: weryfikacji potrzeb, oczekiwań oraz profilu inwestycyjnego Klienta; przedstawiania Klientowi propozycji rozwiązań finansowych; przyjmowania od Klienta pisemnych oświadczeń woli dotyczących zawierania lub wykonywania umów z Instytucją Finansową (w tym  zleceń nabycia lub zbycia); przekazywania Klientowi okresowych sprawozdań z posiadanego portfela produktów
  • świadczymy usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych, polegającego na ustnym lub pisemnym rekomendowaniu Klientowi dokonania lub powstrzymania się od transakcji na jednostkach lub tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, czyniąc to wyłącznie w stosunku do Klientów, dla których ustaliła profil inwestycyjny na podstawie testu adekwatności;
  • wszelkie oświadczenia woli Klienta związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów z Instytucją Finansową wymagają formy pisemnej i mogą być składane Spółce za pośrednictwem Partnera Inwestycyjnego lub osobiście w biurze operacyjnym Spółki;
  • przyjęte od Klienta pisemne oświadczenia woli przekazujemy niezwłocznie do Instytucji Finansowej celem ich realizacji; przy wykorzystaniu systemów do elektronicznej transmisji zleceń (o ile stosowanie takiej formy przekazu uzgodnione zostało z Instytucją Finansową) lub wedle wyboru Spółki: przesyłką kurierską, listowną lub dostarczane są osobiście przez Spółkę;
  • nie pośredniczymy w obrocie gotówkowym w związku z zawieraniem lub wykonywaniem przez Klienta za pośrednictwem Spółki umów z Instytucjami Finansowymi; wszelkie rozliczenia dokonywane są na drodze przelewów bankowych pomiędzy rachunkiem Klienta a rachunkiem Instytucji Finansowej, której produkt lub usługę Klient nabył za pośrednictwem Spółki.