MiFIDMarkets in Financial Instruments Directive – to dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych. Jej celem jest ochrona interesów inwestorów oraz zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności rynku kapitałowego.

Dyrektywa na grunt polski została zaimplementowana m.in. poprzez nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów, Dz. U. z 2013 r., poz. 847 („Rozporządzenie”)

Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) jako podmiot prowadzący działalność w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) numer PW/DFI/W/4031-118-1-6410/U/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. prowadzi działalność zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia.

Wykonując obowiązki wynikające z § 4 Rozporządzenia, Spółka informuje, że:

 • prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa finansowego na rzecz podmiotów oferujących produkty inwestycyjne, ubezpieczeniowe oraz inne produkty i usługi rynku finansowego, na podstawie zawartych umów szczególnych z podmiotami trzecimi – w tym: funduszami inwestycyjnymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami zwanymi „Instytucjami Finansowymi”;
 • na podstawie zawartych umów szczególnych z Instytucjami Finansowymi Spółka pośredniczy w przyjmowaniu od Klientów zleceń, dyspozycji i innych oświadczeń woli i ich przekazywaniu w sposób uzgodniony z Instytucją Finansowa do realizacji przez Instytucję Finansową;
 • Spółka świadczy ww. usługi za pośrednictwem osób fizycznych będących przedsiębiorcami współpracujących ze Spółką na podstawie umowy zlecenia (zwanymi „Partnerami Inwestycyjnymi”);
 • Partnerzy Inwestycyjni świadczą usługi w zakresie:
  • weryfikacji potrzeb, oczekiwań oraz profilu inwestycyjnego Klienta;
  • przedstawiania Klientowi propozycji rozwiązań finansowych;
  • przyjmowania od Klienta pisemnych oświadczeń woli dotyczących zawierania lub wykonywania umów z Instytucją Finansową (w tym zleceń nabycia lub zbycia);
  • przekazywania Klientowi okresowych sprawozdań z posiadanego portfela produktów;
 • Spółka świadczy usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych, polegającego na ustnym lub pisemnym rekomendowaniu Klientowi dokonania lub powstrzymania się od transakcji na jednostkach lub tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, czyniąc to wyłącznie w stosunku do Klientów, dla których ustaliła profil inwestycyjny na podstawie testu adekwatności;
 • wszelkie oświadczenia woli Klienta związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów z Instytucją Finansową wymagają formy pisemnej i mogą być składane Spółce za pośrednictwem Partnera Inwestycyjnego lub osobiście w biurze operacyjnym Spółki;
 • przyjęte od Klienta pisemne oświadczenia woli Spółka przekazuje niezwłocznie do Instytucji Finansowej celem ich realizacji; przy wykorzystaniu systemów do elektronicznej transmisji zleceń (o ile stosowanie takiej formy przekazu uzgodnione zostało z Instytucją Finansową) lub wedle wyboru Spółki: przesyłką kurierską, listowną lub dostarczane są osobiście przez Spółkę;
 • Spółka nie pośredniczy w obrocie gotówkowym w związku z zawieraniem lub wykonywaniem przez Klienta za pośrednictwem Spółki umów z Instytucjami Finansowymi; wszelkie rozliczenia dokonywane są na drodze przelewów bankowych pomiędzy rachunkiem Klienta a rachunkiem Instytucji Finansowej, której produkt lub usługę Klient nabył za pośrednictwem Spółki.

 

Reklamacje

Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Spółkę mogą być składane w formie:

 • pisemnej za pośrednictwem osobistego Partnera Inwestycyjnego,
 • bezpośrednio w siedzibie Spółki lub w jej biurach operacyjnych,
 • listownie, na adres Spółki (operatorem pocztowym, kurierem, posłańcem),
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@partnerzy-inwestycyjni.pl , podając jednocześnie adres e-mail na który należy przesłać odpowiedź, chyba, że Klient żąda innej formy odpowiedzi,
 • za pośrednictwem nr fax: +48 (22) 892-04-69, podając jednocześnie nr fax, na który należy przesłać odpowiedź, chyba, że Klient żąda innej formy odpowiedzi.

Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym czynność, której skarga dotyczy została wykonana/zaniechana lub powinna zostać wykonana/zaniechana.

Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wpływu, a odpowiedź jest przekazywana Klientowi w wybrany przez Klienta sposób. W sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, termin wskazany powyżej, może ulec przedłużeniu, o czym Spółka powiadamia Klienta w wybrany przez Klienta sposób informując jednocześnie o przyczynach braku możliwości dochowania terminu, okolicznościach, które muszą zostać wyjaśnione oraz przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku reklamacji dotyczących działania lub zaniechania Instytucji Finansowej lub podmiotów (innych niż Spółka) świadczących usługi na rzecz Instytucji Finansowej, Spółka przekaże reklamację Klienta do rozpatrzenia przez właściwą Instytucję Finansową, o czym poinformuje Klienta w wybrany przez Klienta sposób. Rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowania Klienta o sposobie jej rozpatrzenia leży w gestii danej Instytucji Finansowej. Szczegółowe zasady Postępowania reklamacyjnego określa § 11 Regulaminu Obsługi Klientów w Partnerzy Inwestycyjni Sp. o. o.

 

Konflikt interesów

Spółka dąży do unikania konfliktów interesów ze swoimi Klientami poprzez wewnętrzną organizację oraz wdrożone regulacje. Spółka dokłada należytej staranności, aby w przypadku powstania konfliktu interesów nie doszło do naruszenia interesu Klienta. W przypadku powstania konfliktu interesów Spółkę obowiązuje ujawnienie Klientowi istoty powstałego konfliktu i wskazanie sposobu jego rozwiązania. W przypadku faktycznego powstania konfliktu interesów Spółka stosuje poniższe zasady:

 1. pierwszeństwo interesów Klienta nad interesem własnym Spółki i osób powiązanych ze Spółką oraz nad interesem podmiotów z własnej grupy kapitałowej;
 2. pierwszeństwo przy realizacji Zleceń i Dyspozycji Klientów (zlecenia Klientów realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia, chyba, że co innego wynika z ich treści);
 3. ujawnianie konfliktów interesów – wszelkie sytuacje konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów powinny zostać zakomunikowane Klientom za pomocą trwałego nośnika informacji.

Szczegółowe zasady identyfikowania i zarządzania konfliktem interesów określa § 12 Regulaminu Obsługi Klientów w Partnerzy Inwestycyjni Sp. o. o., który zostanie wydany na żądanie Klienta.

Opis kosztów związanych z usługą świadczoną przez Spółkę

Spółka nie pobiera od Klienta żadnych opłat w związku ze świadczonymi usługami.

Nabywając produkty i usługi Instytucji Finansowych za pośrednictwem Spółki, Klient uiszcza opłaty pobierane przez Instytucje Finansowe zgodnie z obowiązującym regulaminem, prospektem informacyjnym i/lub tabelą opłat i prowizji.

W przypadku jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy Klient w zależności od rodzaju wybranego funduszu może zapłacić:

 • opłatę manipulacyjną związaną z nabyciem jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy w wysokości nie przekraczającej 5,75% kwoty nabycia;
 • opłatę manipulacyjną związaną z umorzeniem jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy w wysokości nie przekraczającej 2,5% kwoty umorzenia;
 • opłatę za zarządzanie obciążającą aktywa funduszu w wysokości nie przekraczającej 5% wartości aktywów w skali roku.

W przypadku inwestowania w walutach obcych Klient może ponieść dodatkowe koszty związane z przekazem bankowym oraz wymianą walut. Odnośniki do ww. regulaminów, prospektów informacyjnych oraz tabel opłat i prowizji dostępne są na www.partnerzy-inwestycyjni.pl

 

Opodatkowanie inwestycji

Nabywanie lub zbywanie produktów finansowych (w tym jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy) może wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku. Ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji podatnika i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

Szczegółowe informacje o kosztach i opłatach związanych ze świadczonymi usługami pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy oraz informacje podatkowe znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są przygotowywane przez fundusze, dostępne pod adresem www: http://www.partnerzy-inwestycyjni.pl.

 

Klasyfikacja Klientów

MiFID wprowadza podział inwestorów na profesjonalnych i detalicznych. Partnerzy Inwestycyjni kwalifikują wszystkich swoich Klientów do grupy klientów detalicznych, objętych najwyższym poziomem ochrony.

 

Komunikacja ze Spółką odbywa się w języku polskim. Dokumenty i informacje sporządzane są w języku polskim.

Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o.
Piękna 68, 00-672 Warszawa
Tel. (0-22) 892 04 68
Faks (0-22) 892 04 69
kontakt@partnerzy-inwestycyjni.pl

Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000257564; NIP 676-232-11-60; wysokość kapitału zakładowego: 1.418.650,00 złotych, wpłacony w całości.

Plik do pobrania. Pobierz