nota prawna

Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000257564; NIP 676-232-11-60; wysokość kapitału zakładowego: 1.418.650,00 złotych, wpłacony w całości, działająca na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 grudnia 2006 roku, zwana w dalszej części Spółką oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu www.partnerzy-inwestycyjni.pl mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty handlowej Spółki w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Spółka dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie informacyjnym były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoby zainteresowane szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinny skontaktować się ze Spółką. Informacje zawarte w serwisie nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży produktów finansowych. Wszelkie informacje publikowane przez Spółkę nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego czy inwestycyjnego. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu. Prezentowane w serwisie historyczne wyniki inwestycyjne produktów finansowych nie są gwarancja ich osiągnięcia w przyszłości.

Spółka nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach www, do których łącza (linki) zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują w serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach.

Niniejszy serwis, w tym jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o., a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody Spółki.