Polityka prywatności

Partnerzy Inwestycyjni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) przykłada szczególną uwagę w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników witryny internetowej Spółki znajdującej się pod adresem www.partnerzy-inwestycyjni.pl (zwanej dalej: Witryną).
Odwiedzając Witrynę lub przesyłając e-mail na adres e-mail Spółki podany w Witrynie, użytkownik wyraża  zgodę na postanowienia niniejszej Polityki ochrony danych osobowych (dalej: Polityka). Jeżeli użytkownik nie akceptuje Polityki, nie powinien korzystać z Witryny ani wysyłać e-mail na adres e-mail Spółki. Przy podawaniu danych osobowych w formularzu kontaktowym użytkownik składa właściwe oświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych i świadczenia usług drogą elektroniczną umożliwiające Spółce kontakt z użytkownikiem.Dane osobowe podawane przez użytkownika w formularzu kontaktowym w Witrynie lub e-mail wykorzystywane są przez Spółkę wyłącznie do kontaktu z użytkownikiem i ewentualnego dostarczania mu (po wyrażeniu na to zgody w odpowiednich oświadczeniach) informacji o produktach i usługach Spółki. Rodzaje danych osobowych, które mogą być gromadzone w Witrynie, obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i miasto zamieszkania. Spółka nie sprzedaje, nie udostępnia i nie dzierżawi danych osobowych innym podmiotom w sposób niezgodny z Polityką.

Spółka ma prawo wykorzystywać do prowadzenia Witryny wewnętrznych lub zewnętrznych dostawców usług, a także zatrudniać inne podmioty, aby wykonywały w imieniu Spółki pracę takie jak wysyłanie korespondencji w formie papierowej i poczty elektronicznej. Podmioty te mogą mieć dostęp do danych osobowych przekazywanych przez użytkowników za pośrednictwem Witryny, ale mogą wykorzystywać je wyłącznie do celów realizowania swoich obowiązków. Podmioty te nie mają prawa wykorzystywać danych osobowych użytkowników do żadnych innych celów.

Spółka nie udostępnia żadnych danych osobowych innym podmiotom, chyba że takiego ujawnienia wymagają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, służy to egzekwowaniu Polityki lub dane udostępniane są podmiotom stowarzyszonym lub dostawcom usług w związku ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika. W takich okolicznościach Spółka ma prawo ujawnić rzeczone informacje a użytkownik wyraża na to zgodę.

Spółka nie sprzedaje adresów e-mail użytkowników Witryny ani nie przekazuje danych osobowych użytkowników Witryny stronom trzecim do celów marketingowych. Spółka nie będzie wysyłać użytkownikom wiadomości pocztą elektroniczna bez ich uprzedniej zgody.

Spółka ma na uwadze bezpieczeństwo i ochronę prywatności najmłodszych użytkowników Internetu. Spółka nigdy świadomie nie domaga się podawania danych osobowych od osób w wieku poniżej 18 lat bez uzyskania wcześniej możliwej do sprawdzenia zgody rodzica lub opiekuna. Jeżeli Spółka zorientuje się, że uzyskała dane osobowe od użytkownika młodszego niż 18 lat bez możliwej do sprawdzenia zgody rodzica lub opiekuna, dołoży wszelkich starań, aby usunąć takie dane ze swoich archiwów. Jeżeli rodzic lub opiekun zorientuje się, że jego dziecko podało Spółce dane osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna, powinien skontaktować się ze Spółką.

Spółka może tworzyć odsyłacze między Witryną, a jedną lub wieloma witrynami zewnętrznymi, prowadzonymi przez strony trzecie. Spółka nie ma żadnej kontroli nad takimi witrynami, ich zawartością ani oferowanymi przez nie produktami lub usługami. Dostęp do takich połączonych odsyłaczami witryn i korzystanie z nich regulowane są przez odrębne warunki użytkowania i zasady ochrony prywatności, obowiązujące w danej witrynie, odbywają się zatem na własną odpowiedzialność użytkownika Witryny. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i praktyki dotyczące danych klienta, stosowane przez witryny zewnętrzne połączone odsyłaczami z Witryną.

Transmisja danych przez Internet nigdy nie jest w 100% bezpieczna, Spółka nie może więc zagwarantować bezpieczeństwa danych podawanych przez użytkowników w Witrynie. Dokłada jednak wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników podczas korzystania z Witryny.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania i usuwania fragmentów Polityki w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Takie zmiany obowiązywać będą niezwłocznie po ich opublikowaniu wobec czego zalecamy okresowe przeglądanie Polityki. Użytkownik zgadza się, że odwiedzając Witrynę po opublikowaniu zmian w Polityce, wyraża zgodę na jej zmienione warunki.

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki lub praktyk związanych z ochroną prywatności prosimy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną pod adresem: kontakt@partnerzy-inwestycyjni.pl. lub telefonicznie pod numerem +4822 892-04-68. Można także skontaktować się z nami pocztą tradycyjną, pisząc na adres: ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa.