Produkty inwestycyjno-ubezpiczeniowe

Aktualna oferta Partnerzy Inwestycyjni zawiera ubezpieczenia inwestycyjne przygotowane przez czołowe towarzystwa ubezpieczeń przy współpracy z doświadczonymi instytucjami działającymi na rynku produktów inwestycyjnych
Implus – Open Life TU Życie S.A. + Eques Investment TFI

Ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym, w którym Ubezpieczony w ramach umowy nabywa jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) lokującego zebrane środki w certyfikaty inwestycyjne funduszu Eques Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

Szczegóły dotyczące produktu